Пореден отговор от РИОСВ: Измирането на рибата може да е заради природни процеси…

Пореден отговор от РИОСВ: Измирането на рибата може да е заради природни процеси…

24rodopi.bg/Общество/Регион „Измирането на рибата не е причинено от изпускане на замърсени отпадъчни води в язовира. Възможно е то се дължи на болест

24rodopi.bg/Общество/Регион

„Измирането на рибата не е причинено от изпускане на замърсени отпадъчни води в язовира. Възможно е то се дължи на болест или природни процеси, които не са от компетентността на РИОСВ Хасково“.

Това се чете в отговора на Екоинспекцията на сигнал за умряла риба в река Върбица и яз.“Студен кладенец“, подаден от момчилградчанина Мохамед Хабил.

„Във връзка с множество подадени сигнали от РИОСВ – Хасково са извършени голям брой проверки на обекти, които директно или чрез притоци заустват отпадни води в яз. ,,Студен кладенец“ и р. Върбица в периода от 23 май до 7 юли.

Анализът на резултатите, взети от р. Върбица преди вливане в яз. „Студен кладенец“,

от ляв бряг и от р. Върбица преди и след вливане на дерето, в което се заустват отпадъчните води от ,,Теклас – България“ ЕАД, не показват превишение на нормите за добро състояние за повърхностни води. При извършения оглед на реката не е констатирано наличие на умряла риба. Получените резултати от взетите проби от ,,Теклас – България“ ЕАД отговарят на изискването в разрешителното за заустване.

На 27 юни е извършена проверка и на ,Яйцепром“ АД, ферма за

производство на яйца в с. Глухар, общ. Кърджали. Дружеството има издадено комплексно разрешително за дейността. В три халета се отглеждат 76 000 носачки на сухо почистване. Торът се извозва съгласно сключен договор с ,,Д Франчайз и ко България“ АД. Беше обходен и левия бряг на р. Върбица в район, разположен на около 2 км. източно от птицефермата. Не бе констатирано наличие на умряла риба.

На 7 юли бяха извършени още две проверки на промишлени предприятия по

течението на р. Перперешка. Проверена е птицеферма, собственост на „Експром 79″ ООД в c. Перперек. Констатирано е, че птиците се отглеждат в клетки, а торът от птиците се предава, съгласно сключен договор, за ползване от земеделски производител. Не е констатирано изтичане на отпадни води от птицефермата към р. Перперешка.

Проверена е дейността и на Технострой инженеринг ООД в с. Черноочене. От обекта се формират само битово – фекални води от персонала, не се констатира наличие на производствени отпадни води. Извършен е и оглед на участък от р. Перперешка от с. Черноочене до вливането й в яз. ,,Студен кладенец“ при с. Калоянци. Водата в реката е чиста, бистра, без характерна миризма, на няколко места по течението се констатира наличие на жива, играеща риба.

Като имаме предвид огромния обем на язовира, резултатите от извършените проверки,

характера и количествата на заустваните отпадъчни води считаме, че измирането на рибата не е причинено от изпускане на замърсени отпадъчни води в язовира. Възможно е то се дължи на болест или природни процеси, които не са от компетентността на РИОСВ Хасково“, се посочва в отговора на Екоинспекцията.

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0