Планът „Оздравяване“: До две години – финансова устойчивост и стабилност на Кърджали

24rodopi.bg/Общество Планът за финансово оздравяване на община Кърджали има за цел в срок за две години от неговото въвеждане в действие да се постиг

24rodopi.bg/Общество

Планът за финансово оздравяване на община Кърджали има за цел в срок за две години от неговото въвеждане в действие да се постигне финансовата устойчивост и стабилност на общинските финанси, както и да се постигне по-добро управление на публичните ресурси, по-голяма прозрачност в дейността на общината и да се повиши контрола на местно ниво, при спазване на фискалните правила по ЗПФ.

Това стана ясно по време на общественото обсъждане на Плана. Участваха заместник-кметовете на община Кърджали Байрям Байрям и Тунджай Шюкрю, Христо Караджов, директор на Дирекция „Финанси“, и Радостина Боева, главен счетоводител.

Христо Караджов очерта и основните мерки, които ще предприеме общинското ръководство в рамките на изпълнението му, които са в четири направления:

1.Оптимизиране на местните приходи /данъци, такси, глоби/ – като размери, ставки и повишаване на събираемостта им; 2.Затягане на бюджетната дисциплина на разпоредителите с бюджет към община Кърджали; 3.Оптимизиране на разходите, в т.ч. и оптимизация на структурата и числения състав на персонала. 4.Ползване на временен безлихвен заем по чл.130ж от ЗПФ в размер до 6 000 000 лева.

За целия период на оздравителната процедура, очакваният фискален ефект от мерките, които община Кърджали възнамерява да приложи за повишаване на събираемостта на приходите и за оптимизиране на някои разходи, възлиза на приблизително 5 000 000 лева, каза още шефът на Дирекция „Финанси“.

Наличните към края на 2023 година задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години – община Кърджали отчита размер 33,56%, като надвишава с 18,56% допустимата граница. В края на 2023 г. общините с нарушение на този показател са 15- като най-голямата стойност по показателя е 58,9% .

Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години – община Кърджали отчита дял на поетите ангажименти 62,6% , като надвишава с 12,6% допустимата граница.

Проектопланът за финансово оздравяване на община Кърджали ще бъде подложен на гласуване на заседанието на Общинския съвет, насрочено за 27 юни.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0