Кърджали се превръща в пенсионерска област

24rodopi.bg/Регион В периода между последните две преброявания населението в област София (столица) - (София - град) е намаляло със 17 301 души, или

24rodopi.bg/Регион

В периода между последните две преброявания населението в област София (столица) – (София – град) е намаляло със 17 301 души, или с 1,3 на сто. В страната за този десетгодишен период това е областта с най-малка загуба на население, съобщи Националният статистически институт, цитиран от БТА.

Населението на страната към 7 септември 2021 г., според данните от Преброяване 2021, е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51,9 на сто), а мъжете 3 136 262 (48,1 на сто), или на 1000 жени се падат 927 мъже. Населението на област София (столица) е 1 274 290. Това означава, че на територията на област София (столица) живее 19,5 на сто от населението на страната. Жените са 668 513 (52,5 на сто), а мъжете 605 777 (47,5 на сто), или на 1000 жени се падат 906 мъже.

Територията на Столична община е разпределена на 24 административни райони. С население над 50 000 души са тринадесет района (всеки втори район), в които живеят 73,8 на сто от населението на Столична община. През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението в повечето райони в Столична община, като най-голямо е в район „Средец“  (-20,6 на сто).

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23,2 на сто, а на мъжете – 15,6 на сто. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 44 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на област София (столица).

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 249 605 души, или 19,6 на сто от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 47 977, или с 23,8 на сто. Населението във възрастовата група 15-64 навършени години е 838 390 души, или 65,8 на сто. Спрямо 2011 г. намалява с 92 333, или с 9,9 на сто. Делът на най-младото население се увеличава от 12,3 на сто през 2011 г. на 14,6 на сто от общото население през 2021 г., а абсолютният брой на населението във възрастовата група 0-14 нараства от 159 000 през 2011 г. на 186 000 през 2021 г., или със 17 на сто. Делът на населението в активна възраст (15 – 64) е най-висок в област София (столица) – 65,8 на сто от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съотношение за страната е 61. За сравнение през 2011 г. всеки 100 души, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 70 млади хора, а през 2001 г. от 124. Това отношение е най-благоприятно в областите Сливен (79), Варна (71) и София – столица (70). В две области коефициентът на демографско заместване е под 50 – Смолян (41) и Кърджали (46).

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, в и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението в и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 796 000 души, или 62,5 на сто от населението на област София (столица). Мъжете са 406 000, а жените 390 000. Населението над трудоспособна възраст е 281 000 души, или 22 на сто, а под трудоспособна възраст – 197 000 души, или 15,5 на сто от населението на страната.

Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство, напомнят от НСИ. Към 7 септември 2021 г. 98,5 на сто от населението на област София (столица) е с българско гражданство. От тях 0,9 на сто са с двойно гражданство – българско и друго.

COMMENTS

WORDPRESS: 0