Хасан Азис с рецепта за демографията: Сигурна работа за младите, отлична среда, спокоен живот

24rodopi.bg/Общество „Демографията отвъд статистиката“-това бе темата, по която говори кметът на Кърджали Хасан Азис на Заключителната конференция за

24rodopi.bg/Общество

„Демографията отвъд статистиката“-това бе темата, по която говори кметът на Кърджали Хасан Азис на Заключителната конференция за общински мандат 2019 – 2023 г. на НСОРБ.

„Многократно през годините съм подчертавал, че демографията ще тръгне в положителна посока едва тогава, когато младите хора имат сигурни работни места, отлична заобикаляща среда за развитие, възможности за спорт и развлечения, отлични социални услуги за по-възрастното население, и изобщо – спокоен и достоен начин на живот.

Данните за Националната статистика за населението през последните 5 години (2017-2021 г.) показват, че е налице изразена тенденция на нарастване на броя на населението в община Кърджали. При очертаната тенденция на намаляване на броя на населението на страната и на голяма част от общините в България, община Кърджали попада в малка група общини, които са с увеличен брой на населението. В периода от 2017г. до 2021 г. броят на населението на общината се е увеличил с 3533 души. Само една област в страната – област Кърджали, – увеличава населението си през 2021 г. спрямо 2020 г. с 0.2%. През 2021 г. единадесет области в България имат положителен механичен прираст. Най-голям такъв прираст има в областите Кърджали (12.6%о),  Бургас (7.4%о) и Варна и Пловдив – по 6.0%. С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите Смолян (-8.7%), Кюстендил (-5.6%) и Враца (-5.2%).

Видно от статистиките, 17% от гражданите на община Кърджали са непълнолетни, съответно – в подтрудоспособна възраст, 60% са работещи, и 23% са вече пенсионери. В областта делът на пенсионираните съграждани е 26%. По тази статистика Кърджали също не отстъпва на останалите градове, в които населението на страната прогресивно застарява. 

Това налага общината ни да бъде гъвкава, за да предложи адекватни на нуждите на хората услуги – в  последните години секторът на социалните услуги се развива изключително динамично. Община Кърджали предоставя широк кръг от общодостъпни и специализирани социални услуги, насочени към деца и пълнолетни лица според специфичните им потребности, финансирани от държавния бюджет, общинския бюджет и по проекти. Към настоящия момент в община Кърджали са разкрити и функционират 17 социални услуги, като 10 от тях се финансират като делегирана от държавата дейност, 2 се финансират от общинския бюджет и 5 се финансират по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. С колегите от община Кърджали и към този момент продължаваме да надграждаме всички услуги, не само социалните, в полза на гражданите“, посочи Хасан Азис.

COMMENTS

WORDPRESS: 0