Грижи в домашна среда за 135 хора с увреждания и възрастни в Ардино

Грижи в домашна среда за 135 хора с увреждания и възрастни в Ардино

24rodopi.bg/Регион Общинският съвет в Ардино проведе своето поредно заседание. В дневния ред бяха включени дванадесет точки. Съветниците одобриха еди

24rodopi.bg/Регион

Общинският съвет в Ардино проведе своето поредно заседание. В дневния ред бяха включени дванадесет точки. Съветниците одобриха единодушно предложението на кмета на общината инж. Изет Шабан за кандидатстване на Община Ардино по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. с проект „Грижи в дома на  територията на община Ардино“. Изет Шабан заяви, че основната цел на мярката „Грижа в дома“ е да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, които са зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда , включително и в контекста на пандемични ситуации. Допустимите дейности по процедурата са насочени изцяло към възрастни лица в невъзможност да се самообслужват и хора с увреждания. Ще се финансират почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете, предоставяне на психологическа подкрепа, доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги и др. (със средства на потребителя). По мярката ще бъде осигурен и транспортът на персонала от и до домовете на хората в нужда, както и обучения и супервизия на служителите.

За Община Ардино индикативният брой на потребителите, които ще бъдат включени в проектното предложение, са 135 души.

Общинските съветници подкрепиха още идеята на кмета на общината инж. Изет Шабан за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.

Приеха и решение за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр.Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с.Ленище“.

Гюнер ШЮКРИ, Ардино

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0