Екоинспекцията отговори на кмета на Глухар дали селото е било обгазено

Екоинспекцията отговори на кмета на Глухар дали селото е било обгазено

24rodopi.bg/Темата+ Сигнал до екоминистерството за обгазяване на село Глухар, вследствие на пожар, възникнал на временната площадка за натрупване на

24rodopi.bg/Темата+

Сигнал до екоминистерството за обгазяване на село Глухар, вследствие на пожар, възникнал на временната площадка за натрупване на битови отпадъци в землището на с. Вишеград, подал кметът Еркан Юсеин.

 

Както вече 24rodopi.bg писа, Регионалното депо пламна в 4,17 часа на 8 август. Два дни по-късно служители на Регионалната инспекция на Министерство на околната среда и водите в Хасково са работели на терен.

Какви са резултатите от измерванията на показатели за качеството на въздуха в Глухар? Отговорът – в писмото на екоинспекцията до кмета Еркан Юсеин:

 

На 10.08.2022г. е извършена проверка в с. Глухар с цел измерване на показатели за качеството на въздуха при аварийна ситуация – пожар, възникнал на временната площадка за натрупване на битови отпадъци в землището на с. Вишеград. Проведено е измерване с газанализатор „GASMET DX 4040“. В обхвата на измерване на апарата са следните газове: въглероден диоксид, въглероден оксид, диазотен оксид, метан, амоняк, флуороводород, формалдехид, толуен, ацетон, хлороводород, фенол, метилмеркаптан, фуран, стирен, п-пропан, стиленов оксид, хлороформ, фосген, 1,1,1-трихлоретан, серен диоксид, азотен диоксид, циановодород, дихлорметан, серовъглерод, диметиламин и бензен.

Извършени са измервания в две точки със следните географски координати:

Точка №1 (сграда на кметството N 41°3 36.1″, E 25°2 Точка №2 (ТМСИ с. Глухар, стопанисвана от фирма .. р-р Инвест 1″ ООД N 41°35’46.6″, Е 25°24*20.6″

Резултатите от извършените измервания показва, че и в двете точки на измерване се откриват газовете въглероден диоксид (нормално се среща в атмосферния въздух, като за деня е в обичайна концентрация) и метан, който се отделя при процесите на гниене в депа за битови отпадъци. В екологичното законодателство няма норми за съдържанието им във въздуха.

В точка № 2, която е в по-голяма близост до с. Вишеград се открива и газ стирен, вероятно от наличието на доизгаряща пластмаса, натрупана на временната площадка за битови отпадъци в землището на с. Вишеград.

Измерените стойности на останалите показатели са под границата на количествено определяне на апарата и в двете точки.

COMMENTS

WORDPRESS: 0