Даниел Делчев към кметовете и горските директори: По-строг контрол на фирмите, преработващи дървесина

Даниел Делчев към кметовете и горските директори: По-строг контрол на фирмите, преработващи дървесина

Петър Калчев/24rodopi.bg/Регион Областният управител на Кърджали Даниел Делчев се обърна към кметовете на общините и директорите на държавните горски

Петър Калчев/24rodopi.bg/Регион

Областният управител на Кърджали Даниел Делчев се обърна към кметовете на общините и директорите на държавните горски стопанства в областта с искане за по-строг и периодичен контрол на фирмите, преработващи дървесина.

Пълният текст на писмото:

„УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 115 от Закон за горите и чл. 38, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и ползването на дървесина и недървесни горски продукти, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, както и общините – собственици на гори, могат да предоставят до една трета от ползването на дървесина на добив или преработка на дървесина на местни търговци С ЦЕЛ СТИМУЛИРАНЕ РАЗВИТИЕТО И ПОДПОМАГАНЕТО НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС, КАКТО И АНГАЖИРАНЕТО НА ЛИЦА ОТ СЪОТВЕТНИТЕ РАЙОНИ, С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА И РЕШАВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА. В настоящия момент мярката подпомага и справянето с икономическите последици от настъпилата здравна криза в страната.

Получавани са многократни сигнали, че голяма част от търговците в област Кърджали, имащи право на дървесина по горната хипотеза, пренебрегват целта, с която тя им се продава преференциално. Дървесината не се преработва на територията на съответната община, а се препродава на юридически лица, извършващи дейност извън съответната община. Това не спомага за изпълнение на целите, заложени в закона – стимулиране на местния бизнес, като същевременно създава дефицит от дървесина за фирмите, които действително я преработват при условията на чл.115 от Закона за горите, и които имат нужда от такава. За пълнота, следва да се отбележи, че цепенето и дробенето на такава дървесина не се смята за преработка.

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРЕОПИСАНАТА ПРОЦЕДУРА ОСЪЩЕСТВЯВАТ РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ! Нарушаването на изискванията по изпълнение на посочените по-горе членове от нормативната уредба дава основание на съответните държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства, както и общините – собственици на гори, да прекратят договора с местната фирма, неспазила тези условия.

Предвид гореизложеното Ви обръщам внимание да бъде осъществяван периодичен контрол върху изпълнението на сключените договори по чл.115 от Закона за горите и при констатирани нарушения незабавно да бъдат предприети необходимите действия.“

COMMENTS

WORDPRESS: 0