Анализът на РИОСВ: Битово – фекални води са отровили рибата в „Студен кладенец“

Анализът на РИОСВ: Битово – фекални води са отровили рибата в „Студен кладенец“

24rodopi.bg/Темата+ Превишение на нормите на азот амониев от 1,09 mg/l при норма 0,65 mg/l, общ азот 3,6 mg/l при норма 2,5 mg/l и разтворен кислород

24rodopi.bg/Темата+

Превишение на нормите на азот амониев от 1,09 mg/l при норма 0,65 mg/l, общ азот 3,6 mg/l при норма 2,5 mg/l и разтворен кислород във водата 9,5 mg/l при норма 5 mg/l, са показали пробите на водата в ръкава на река Перперешка, която се влива в язовир „Студен кладенец“, където бе открита мъртва риба.

Това обявиха от Екоинспекцията в Хасково.

Резултатите също показват, че е възможно слабо замърсяване на водата от битово-фекални води от населените места по поречието на реката. В близост до р. Перперешка нагоре по течението й няма предприятия, които да изпускат промишлени отпадъчни води, посочват от РИОСВ.

Резултати от заустваните води от предприятие, находящо се на левия бряг на язовира в близост до града, взети на 23.05.2022 г., установяват единствено превишение по  показател рН (активна реакция) – резултат от изпитването 10,72 при норма 6 до 9. Заустваното водно количество е около 1-2 дм3/сек, което не би могло да се отрази на състоянието на водите в язовира и да причини измиране на рибата.

Резултатите от изпитванията на взетата проба след Градската пречиствателна станция за отпадни води в Кърджали показва завишаване на стойностите на общ фосфор, чиято стойност е 10,95 mg/l при норма 2 mg/l, останалите параметри отговарят на определените индивидуални емисионни норми.

Анализът на резултатите, взети от яз. „Студен кладенец“ на три места по левия бряг на язовира от – опашката на левия бряг, от залива на с. Седловина и от залива на с. Широко поле, показват слабо превишение на нормите за добро състояние по биогенните елементи ортофосфати и общ фосфор. Това се дължи на постъпване на непречистени битови отпадъчни води в язовира от гр. Кърджали от десен бряг, които все още постъпват без пречистване поради разрушения дюкер, минаващ през р. Арда. Установени са също по-високи стойности на разтворен кислород и наситеност на кислород във водата.

По нареждане на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов РИОСВ-Хасково извършва извънредни проверки на всички предприятия, които са рискови емитери на вредни вещества, които могат да попаднат в язовира.

Жителите на Кърджали и околните населени места ще бъдат допълнително информирани за резултатите от тези проверки, допълват от Екоинспекцията.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0