6 094 са безработните в Източните Родопи

6 094 са безработните в Източните Родопи

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 6 094 към 31 август, като спрямо предходния месец е о

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 6 094 към 31 август, като спрямо предходния месец е отчетено намаление от 238 души, а в сравнение с м. август 2019г. регистрираните безработни са със 791 повече /5 303 бр. за 08.2019г./, сочат данните на Бюро по труда – Кърджали.
Равнището на безработица през м. август е 10.0% при 7,5% за страната. Равнището на безработица се понижава спрямо предходния месец с 0.4%, а спрямо м. август 2019г. е по-високо с 1,3% /8,7%/.
С най-ниско равнище на безработица са общините Кърджали – 6,9% и Момчилград – 9,0%, а с най-високо – общините Джебел – 18.9% и Ардино – 16,6%.
Новорегистрираните лица през месеца са 587 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности.
Към 31.08.2020г. в бюрата по труда на област Кърджали са регистрирани 3 611 жени /59,3%/ и 2 483 мъже /40,7%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 84, а на мъжете със 154.
Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.
Към 31.08.2020г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 38% /2 315 бр./ и от 50 до 54г. – 14,7% /896 бр./. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,5% /32 бр./.
Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 942 и съставляват 15,5% от всички регистрирани безработни. Ниската степен на образование и квалификация предопределят продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.
Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 3 062 души или 50,2%. Висшистите съставляват 9,2% и са 561 бр. Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 40,6% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 471 души.
По професионален признак регистрираните безработни са:
– с работнически професии – 24,6% /1 498 бр./;
– специалисти – 15,2% /924 бр./;
– без специалност и професия – 60,2% /3 672 бр./.
През месец август 2020г. в област Кърджали на работа са постъпили 622 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 451 лица, по мерки 7, по програми 94 и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 70 лица. 155 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 114 са от групата на специалистите и 353 са безработни лица без квалификация.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0