518 безработни са постъпили на работа през октомври в област Кърджали

518 безработни са постъпили на работа през октомври в област Кърджали

През месец октомври 2020г. в област Кърджали на работа са постъпили 518 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени


През месец октомври 2020г. в област Кърджали на работа са постъпили 518 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 400 лица, по мерки 44, по програми 13 и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 61 лица, съобщават от Бюрото по труда в Кърджали.

138 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 88 са от групата на специалистите и 292 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 59 лица, със средно 255 и с основно и по-ниско 204 лица.

През м. октомври в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 438 свободни работни места, на първичен пазар на труда 301 и за субсидирана заетост 137 /по мерки – 11, по програми – 8 и по схеми на ОП РЧР – 118/.

Равнището на безработица през м. октомври е 9,1% при 6,9% за страната. Равнището на безработица се понижава  спрямо предходния месец с 0,7%, а спрямо м. октомври 2019г. е по-високо с 0,4% /8,7%/.

Към 31.10.2020г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 5 520, като спрямо предходния месец е отчетено намаление от 431 души, а в сравнение с м. октомври 2019г. регистрираните безработни са с 214 повече /5 306 бр. за 10.2019г./.

С най-ниско равнище на безработица са общините Кърджали – 6,1% и Момчилград – 8,7%, а с най-високо – общините Джебел – 16,4% и Ардино – 15,6%.

Област Кърджали се нарежда на 12-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните лица през месеца са 814 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 27,7% /225 бр./, 20% са регистрираните от сектор „Индустрия” /163 бр./, от Аграрния сектор – 2,9% /24 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 402 – 49,4%.

Към 31.10.2020г. в бюрата по труда на област Кърджали са регистрирани 3 218 жени /58,3%/ и 2 302 мъже /41,7%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 302, а на мъжете със 129.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 31.10.2020г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 36,6% /2 023 бр./ и от 50 до 54г. – 14,9% /821 бр./. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,4% /26 бр./.

Към 31.10.2020г. безработните над 50г. са 2 844 – 51,5% от общо регистрираните.

Към 31.10.2020г. регистрираните младежи до 29г. са 483, като делът им е 8,7% от всички безработни лица. Безработните младежи намалят с 49 лица спрямо предходния месец.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 893 и съставляват 16,2% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им е намалял с 44 лица.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 756 души или 49,9%. Спрямо предходния месец броят им е намалял с 820 бр.

Висшистите съставляват 9,4% и са 516 бр. Те се увеличават спрямо предходния месец със 100 бр.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 40,7% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 248 души. Те  са се увеличили с 289 бр. спрямо предходния месец.

По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 24,5% /1 353 бр./;

– специалисти – 15,3% /843 бр./;

– без специалност и професия – 60,2% /3 324 бр./.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0