Продажба на имоти в Соколино (обява)

На основание Решения №11 протокол №1 от 31.01.2020 г., № 19 от 08.02.2019г. и №49 от протокол №4 о

На основание Решения №11 протокол №1 от 31.01.2020 г., № 19 от 08.02.2019г. и №49 от протокол №4 от 23.03.2020 г. на Общински съвет – Момчилград и заповед № РД-19- 189 от 29.04.2020 г. на кмета на общината , издадена на основание чл.90,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните общински имоти, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот ІV, пл.сн.№121, кв.11 по действащия ПУП на с.Соколино, община Момчилград, целият с площ 640 кв.м., актуван с АЧОС № 2622 от 27.09.2018 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№1506 от 28.09.2018 (Решение №19/28.02.2019 г.) .), ( включен в програмата под №32) с начална тръжна цена 6200 лв., без начислен ДДС.
2.Урегулиран поземлен имот V, пл.сн.№121, кв.11 по действащия ПУП на с.Соколино, община Момчилград, целият с площ 755 кв.м., актуван с АЧОС № 2623 от 27.09.2018 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№1507 от 28.09.2018 г.. (Решение №19/28.02.2019 г.), ( включен в програмата под №33) с начална тръжна цена 7050 лв. без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 03.06.2020 г. от 12 часа.
ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 20.05.2020 г. до 02.06.2020 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.
ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 02.06.2020 г.
V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите условия.

За справки : тел.03631/7845
Кмет на общината: (Илкнур Кязим )

COMMENTS

WORDPRESS: 0