Продажба на имоти в община Момчилград (обява)

Продажба на имоти в община Момчилград (обява)

На основание Решения №11 протокол №1 от 31.01.2020 г., №41 от 21.03.2012г., №116 от 28.07.2015г. и №

На основание Решения №11 протокол №1 от 31.01.2020 г., №41 от 21.03.2012г., №116 от 28.07.2015г. и № 49 от протокол №4 от 23.03.2020 г. на Общински съвет – Момчилград и заповеди № РД-19- 187 и 188 от 29.04.2020 г. на кмета на общината във връзка с Глава VІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О Б Я В Я В А :


Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, както следва:
1. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ, кв.19 по действащия ПУП на с.Нановица, община Момчилград, одобрен със заповед №205 от 22.06.1989г.,изм.ПУП-ПР със заповед №503/10.11.2009 г. целият с площ 1180 кв.м. . при граници, улица, улица –тупик,УПИ ІІ, УПИ ІV, актуван с АЧОС №872 от 16.02.2010 година, вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 172/19.02.2010 год., (Решение №41/21.03.2012 г.), (включен в програмата под № 9) с начална тръжна цена 10 140 лв., без начислен ДДС.
2. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ, кв.19 по действащия ПУП на с.Нановица, община Момчилград, одобрен със заповед №205 от 22.06.1989г., изм.ПУП-ПР със заповед №503/10.11.2009 г. целият с площ 1338 кв.м., при граници, от две страни улица,УПИ VІ, УПИ VІІІ-за обществено и делово обслужване и озеленяване, актуван с АЧОС №869 от 16.02.2010 година, вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 169/18.02.2010 год. (Решение №41/21.03.2012 г.) , (включен в програмата под № 10) с начална тръжна цена 10 900 лв., без начислен ДДС.
3. Незастроен урегулиран поземлен имот V, кв.19 по действащия ПУП на с.Нановица, община Момчилград, одобрен със заповед №205 от 22.06.1989г.,изм.ПУП-ПР със заповед №503/10.11.2009 г. целият с площ 618 кв.м. . при граници, улица,УПИ І, УПИ ІV и УПИ VІ, актуван с АЧОС №870 от 16.02.2010 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 170/18.02.2010 г. (Решение №41/21.03.2012 г.), (включен в програмата под № 11) с начална тръжна цена 5 400 лв., без начислен ДДС.
4. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ, кв.19а по действащия ПУП на с.Нановица, община Момчилград, одобрен със заповед №205 от 22.06.1989г.,изм.ПУП-ПР със заповед №503/10.11.2009 г. целият с площ 548 кв.м. . при граници, УПИ ІІ, УПИ ІV, УПИ VІІ и УПИ І, актуван с АЧОС №873 от 16.02.2010 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 173/18.02.2010 г. (Решение №41/21.03.2012 г.), (включен в програмата под № 12) с начална тръжна цена 4 750 лв., без начислен ДДС.
5. Поземлен имот с идентификатор 48996.105.396 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград, одобрени със заповед № РД-18-275 от 03.05.2019 г. (номер по предходен план УПИ ІV, кв.122) ,целият с площ 486.96 ( четиристотин осемдесет и шест цяло деветдесет и шест) кв.м, актуван с АЧОС №2155/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 853 от 20.05.2015 година (Решение №116/28.07.2015 г.), (включен в програмата под № 22) с начална тръжна цена 24 350 лв., без начислен ДДС.
6. Поземлен имот с идентификатор 48996.105.397 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград, одобрени със заповед № РД-18-275 от 03.05.2019 г. (номер по предходен план УПИ V, кв.122) целият с площ 572.72 ( петстотин седемдесет и две цяло седемдесет и две) кв.м, актуван с АЧОС №2156/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 854 т 20.05.2015 година (Решение №116/28.07.2015 г.) ,(включен в програмата под № 23) с начална тръжна цена 28 600 лв., без начислен ДДС.
ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 02.06.2020 г. от 12 часа.
ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 20.05.2020 г. до 01.06.2020 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.
ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 01.06.2020 г.
V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите условия.

За справки : тел.03631/7845
Кмет на общината: (Илкнур Кязим )

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0