МИГ Момчилград-Крумовград с прием на проекти "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

МИГ Момчилград-Крумовград с прием на проекти "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

ОБЯВА МИГ Момчилград – Крумовград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА проц

ОБЯВА
МИГ Момчилград – Крумовград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020


ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.279.МИГ Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград Крумовград.

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Целта на реализация на мярката е да се развие конкурентоспособността на икономиката на територията на МИГ. Подкрепата за инвестиционните дейности по мярката ще спомогнат за създаването на допълнителна заетост, както и за насърчаване на предприемаческия дух на местните жители. Прилагането на мярката също така ще спомогне за диверсификация на приходите от различните дейности в региона. Друга цел на мярката е насърчаване внедряването на ВЕИ, за да се намали натискът върху околната среда от конвенционалните методи на енергийни източници.
Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на условията за създаване местен неземеделски бизнес, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; разнообразяването на формите на предлагания туристически продукт, чрез включване на различни форми на туризъм – екотуризъм, селски, винен, бизнес и други алтернативни форми; развитие на услуги във всички сектори; развитие на занаяти.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Допустими кандидати:
1. Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията. Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Допустими разходи:
1. Изграждане и/или подобрения на недвижимо имущество – строително-монтажни и строително-ремонтни дейности;
2. Придобиване на недвижимо имущество, разходите за които не могат да надхвърлят 10 % от сумата на разходите по т. „1“, „3“ и „4“;
3. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
4. Придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;
5. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“, „3“ и „4“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.
Бюджет на приема:
Общият бюджет на процедурата е: 950 000 лв. Бюджетът по втори краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 15 000 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 100 000 лева
Минимална стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта – 750 лева
Максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта – 75 000 лева
Максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за проекти, свързани с туристически дейности – 5 000,00 лева

Интензитет на подпомагане
Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи.
За проекти, свързани с туристически дейности максималният размер на БФП е до 5 % от стойността на максималния размер на общите допустими за подпомагане разход.)
Помощта ще се предоставя при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата.
Участието на кандидата е най-малко 25 % и може да бъде само в парична форма.

Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:Минималният праг за преминаване етап „техническа и финансова оценка“ на проектното предложение е 10 точки.


Период за прием:
Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:
Първи прием:
Начален срок: 03.08.2020 г.
Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.09.2020г. 17.00 часа.
Втори прием:
Начален срок: 25.01.2021 г.
Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 22.03.2021 г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Прием по втория срок за кандидатстване ще бъде проведен само в случай, че по мярката е наличен финансов ресурс. В случай, че няма наличен финансов ресурс за втория прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.

Място на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
Халил Халил – Експерт по прилагане на СВОМР;
Консултации на място: град Момчилград, ул.”Девети септември”, №1, ет.4 и град Крумовград, ул.”Трети март” №3

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: https://eumis2020.government.bg; www.migmomchilgrad.com

Начин на подаване на проектните предложения:
Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр за кандидатстване. Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Приложенията към формуляра за кандидатстване, подробно описани в раздел 24 от Насоките за кандидатстване, се прикачват в т. 12 във формат .pdf. Формулярът за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с Комисията за избор и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на заявлението комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими. До приключването на работата на Комисията за избор кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията за избор със съответните права.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0