Кметът предлага, съветниците „За“ благоустрояването на Черноочене

Кметът предлага, съветниците „За“ благоустрояването на Черноочене

Важни решения, касаещи благоустрояването в района през настоящата година, утвърди Общинският съвет в Черноочене. Една от основни

Важни решения, касаещи благоустрояването в района през настоящата година, утвърди Общинският съвет в Черноочене.
Една от основните теми беше разглеждане и приемане на внесеното от кмета на Община Черноочене Айдън Осман предложение за актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи за 2020 година.
Айдън Осман заяви, че след направената актуализация общата стойност на тези капиталовите разходи остава, а се променят отделни размери на финансиранията по обекти.
Съветниците одобриха и другите две проекто-решения, касаещи издаването записи на заповеди от Община Черноочене. Те са в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор по спечелен проект „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”, както и по проект „Реконструкция на Средно училище „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи“.
Кметът предложи трансформиране, а съветниците потвърдиха, част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища.
Съветниците допълниха и обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през настоящата година – парцели за продажба, имоти за отдаване под наем чрез търг и маломерни земеделски земи.
Исмет ИСМАИЛ
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0