Защо Община Кърджали казва „Не“ на площадка за съхранение на пластмасови отпадъци и тяхното изгаряне в рамките на града

Защо Община Кърджали казва „Не“ на площадка за съхранение на пластмасови отпадъци и тяхното изгаряне в рамките на града

Във връзка с инвестиционно намерение за обособяване на площадка за съхранение на пластмасови отпадъци в рамките на Кърджали и тяхна

Във връзка с инвестиционно намерение за обособяване на площадка за съхранение на пластмасови отпадъци в рамките на Кърджали и тяхната преработка чрез изгаряне /пиролиза/, община Кърджали е изпратила до РИОСВ – Хасково отрицателно становище срещу изграждането на това инвестиционно предложение, съобщи началникът на отдел „Опазване на околната среда” в Общинска администрация Веселина Танчева.
В администрацията е получена подписка с над 2000 подписа, които са силно обезпокоени за своето здраве и здравето на своите деца, подчертава Танчева.
Коментарът на Веселина Танчева:
„Един от аспектите в становището е свързан с въпроса дали инвестиционното предложение е съвместимо с нормативните изисквания и поставените цели от тях. Общата цел на европейския съюз е рециклиране, което предлага възможност за екологосъобразното третиране на тези пластмасови отпадъци. Не случайно в йерархията на отпадъците изгарянето е на предпоследно място, защото то е голям източник на вредни емисии, застрашава постигането на целите съгласно действащото законодателство. Съществуват много модерни технологии за материално рециклиране на пластмасовите отпадъци, а не те да бъдат изгаряни.
Освен това, след третирането на пластмасовите отпадъци, се получават опасни отпадъци от тази дейност, които ще бъдат временно съхранявани на площадката. Община Кърджали се притеснява защото площадката е с малка площ, а отпадъците съгласно законодателството трябва да се съхраняват най-много 6 месеца. Тук имаме и един принцип за близост до генерираните отпадъци, който изхожда от законодателството – довеждането до дългото им складиране на недостатъчно разстояние, ще доведе до риск както за хората, така и за околната среда.
Друг аспект в становището на Общината е местоположението на площадката. Тя е в индустриална зона „Изток”, близко е до градската пречиствателна станция, на 800-900 метра от жилищните блокове. Не е ясно дали тази площадка се намира в заливаемата територия на яз. „Студен кладенец”, дали има учредени санитарно-охранителни зони или са в процес на учредяване. Защото в такива зони има забрана за разполагане на площадките за третиране на отпадъци. Няма такава информация, както и не е представена информация дали площадката засяга сервитутната зона на главния колектор, както и сервитутната зона на самия яз. „Студен кладенец”.
От предложената информация става ясно, че генерираните отпадъчни води ще се заустват в градската канализационна мрежа. Тези води имат друг, различен характер от битовите води, така че трябва да се докаже дали те са пригодни да се поемат в градската канализация. Защото ние не сме сигурни дали освен неразтворени вещества, няма да има и други опасни високи концентрации на химични вещества в тях.
Считаме, че освен неразтворени вещества, производствените отпадъчни води от процеса на пиролиза съдържат и други вредни и опасни вещества, за които следва да се докаже, че те няма да надвишават нормативните емисионни норми и съответно да се предостави доказателство, че операторът на градската пречиствателна станция ще е съгласен да сключи договор с възложителя за тяхното заустване.
След като изпратихме нашето становище с подписката на гражданите, такива становища бяха изпратени и от РЗИ и от областна администрация, РИОСВ издаде решение, според което това инвестиционно предложение подлежи на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и тази процедура задължително трябва да се премине. Трябва да има обществени обсъждания, да се запознаят хората и тогава да се вземе решение за изграждането на такава площадка и инсталация”.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0