Декларация на Общински съвет – Якоруда

Декларация на Общински съвет – Якоруда

Изх.№ОбС - 28/ 15.02.2021 г. Общински съвет - Якоруда            &nb


Изх.№ОбС – 28/ 15.02.2021 г.

Общински съвет – Якоруда                                                                                                                       

 

РЕШЕНИЕ № 19/ПРОТОКОЛ №ОбС-01/12.02.2021 година

 

        На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет – гр.Якоруда

 

 

РЕШИ:

        

I.  Общински съвет – Якоруда приема следната Декларация с която осъжда клеветническата кампания, интерпретациите и преднамереното увреждане престижа на Общински съвет град Якоруда и Кмета на Община Якоруда /приложено Декларация/.

 

II. Общински съвет – Якоруда задължава Кмета на Община Якоруда инж. Нуредин Кафелов и Председателя д-р Золейка Али Иланска да предприемат всички необходими действия, включително съдебни за опровергаване на невярната клеветническа информация, интерпретации и уронване на престижа на Общински съвет – Якоруда и Кмета на Община Якоруда от Иваничка Симеонова Иванова – журналист /псевдоним – Ваня Симеонова/ и издателя “Струма“ ЕООД, ЕИК  811142304, седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Петко Д. Петков“ № 10, ет. 4 с управител Теодора Димова Томова.

 

III. Общински съвет – Якоруда задължава инж. Нуредин Мусов Кафелов – Кмет на Община Якоруда и д-р Золейка Али Иланска – Председатела на Общински съвет – Якоруда да подадат Искови молби пред Окръжен съд Благоевград против Иваничка Симеонова Иванова с постоянен адрес: гр. Благоевград  и “ Струма “ ЕООД, ЕИК  811142304 със седалище и адрес на управление: гр.  Благоевград, ул. „Петко Д. Петков„ № 10, ет.  4 с управител Теодора Димова Томова за набедяване  по смисъла на чл. 286 от Наказателния кодекс и клевета. Определя цена на иска 51 000 /петдесет и една хиляди лева/ лева.

         

          IV. Общински съвет – Якоруда задължава Председателя на Общински съвет – Якоруда и Кмета на Община Якоруда да предприемат мерки за публикуване на настоящето Решение и приложената Декларация в регионални и национални медии, включително и чрез платени съобщения.

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ГРАД ЯКОРУДА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Общински съвет – Якоруда категорично не приема и осъжда генерирането на поръчкови фалшиви новини, създавани и разпространявани от политически лица – информатори на вестник „Струма“: г-жа Ваня Кирилова Гатдерова и г-жа Мердие Мехмед Осман, ползващи услугите на журналистката Иваничка Симеонова Иванова с псевдоним – Ваня Симеонова и предоставената им публична платформа от вестник „Струма“ и интернет сайта „struma.bg“.

Типичен пример за такава фалшива и омерзителна новина е публикувана в брой 11 от 15.01.2021 година във вестник „Струма“ и на интернет страницата на медията „struma.bg” от същата дата 15.01.2021 година, а именно статията: Как  болницата  в Якоруда  вместо  да лекува болните от Ковид 19, стана луксозна ВИП кооперация  за близките на кмета Н. Кафелов“.

В материала си журналистката обслужваща клеветниците  – Ваня Симеонова, заявява: „болницата  в Якоруда  вместо  да лекува болните от Ковид, стана луксозна ВИП кооперация  за близките на кмета“. Ние, общинските съветници, не можем да останем безучастни и осъждаме така интерпретираните факти и обстоятелства.

Излагаме следното:

Поликлиниката е построена през 1948 година с площ от 390 кв.м., представляваща: мазе с отделни помещения с 390 кв. Първият етаж – 16 стаи и санитарни възли. Вторият етаж – 16 стаи, санитарни възли, коридор и стълби, два гаража, пристройка 48 кв. /Акт за публична общинска собственост № 43 от 21.01.1997 година/. С Постановление на Министерски съвет  № 205 от 29.09.2000 година  Поликлиника – гр. Якоруда е закрита. Министърът на здравеопазването възлага на ликвидационна комисия ликвидиране на „Поликлиника – град Якоруда“ с Договор № РД10-201 от 19.03.2000г.   През 2016 година с Решение на Общински съвет-гр.Якоруда №142/Протокол №ОбС-10/28.10.2016г., Община Якоруда дарява в полза на Министерство на здравеопазването  помещения  с обща площ – 53.00 кв.м. и допълнително се даряват още 60.00 кв.м. от първи етаж и  95.00 кв.м. от втори етаж за нуждите на Спешния център – град Якоруда или общо 208.00 кв.м., от бившата Поликлиника – град Якоруда.

От прилежащия терен към сградата се даряват и 170.00 кв.м., необходими за изграждане на козирка от 35.00 кв.м, навес за линейки със застроена площ от 45.00 кв.м, площ за монтиране на дизелов генератор – 10.00  кв.м. и паркинг -80.00 кв.м. За дарението е сключен Договор за дарение № РД-06-22/23.01.2017 година между Община Якоруда и Министерство на здравеопазването и е предадено с Приемо-предавателен Протокол от 09.02.2017 година.

В дарените имоти на Министерство на здравеопазването сега работят трима  фелдшери, двама лекари, 6 медицински сестри и 6 шофьора на линейки. Спешен-медицински център – гр. Якоруда разполага и с три линейки, едната от които е предназначена за извозване на пациенти със симптоми на заразата COVID 19. Персоналът и линейките денонощно обслужват общините Якоруда и Белица с общо население над 22 000 души.

Община Якоруда винаги е предоставяла съгласно договори за наем кабинети на личните лекари, стоматолози и лаборанти. Последните Договори за наем са подписани през 2017 година. На личните лекари са предоставени: 5 /пет/ лекарски кабинети, на стоматолози: 2 /два/ стоматологични кабинета и на лаборанти: 2 /две/ лаборатории за обслужване на населението на Община Якоруда. Общата площ предоставена под наем на лекари и стоматолози е 209 кв.м. от бивша „Поликлиника – Якоруда“.

           За нуждите на „АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ през 2016 година от бившата поликлиника,  Община Якоруда предоставя с Договор за безвъзмездно право на управление: ½ /една втора/ част от II /втори/ етаж, в това число и ½  /една втора/ част от коридор на II /втори/ етаж. Дирекция „ Социално подпомагане” – Якоруда обхваща Община Якоруда и Община Белица. Дирекцията е базирана в град Якоруда, а в Община Белица има изнесено едно работно място. В дирекцията в град Якоруда работят 21 /двадесет и един/ служители, обслужващи над 22 000 жители на двете общини.

 

В   брой 252/8641/ от 27.10.2020г,  вестник „Струма“ на първа страница, непосредствено под името на вестника, публикува статия под заглавие – „ Новия площад на Якоруда  се срути   2 месеца след завършването , кметът Н. Кафелов чака ново служебно порше с цвят черен металик“, пак от обслужващата журналистка – Иваничка Симеонова Иванова с псевдоним Ваня Симеонова.

В статията си авторката твърди, че „Кметът на бедната община Якоруда Нуредин Кафелов си поръча ново служебно порше ,цвят черен металик“. 

Въпросната статия съдържа невярна и подвеждаща информация. Конструкцията на поставеното  заглавие, свързващо някакво срутване на площада в град Якоруда  и закупуването на  нова  служебна,  скъпа, луксозна  кола с МАРКА „PORSCHE” СЪЗДАВА ИЛЮЗИЯ ЗА ЛУКС И СЛУЖЕБЕН КОМФОРТ.  Избраният от автора  похват  на съпоставяне на усещането за закупуването на новото луксозното возило, одобрено с Решение на Общински съвет град Якоруда, в което ще се вози кмета и преувеличаване  трудностите при  строителството на площада в предвид станалия „ОГРОМЕН“ строителен инцидент – срутил се  цветарник, което не носи някакви щети за Общината, цели най-малкото да предизвика у четящите статията  укор и негодувание към местния съвет и местната изпълнителна власт в лицето на Кмета на Община Якоруда.

В статията по оскърбителен и унизителен начин са изложени неверни, непроверени и изопачени данни.

 

Фактите по случая са следните:

I.              За „Реконструкция и обновяване на площад  и градска градина в УПИ III  и

УПИ  V, кв. 67 по плана на гр. Якоруда“ община Якоруда е сключила Договор за извършване на СМР  № 0800-326/15.05.2019 год. с „Билдинг къмпани“ ЕООД, след проведена процедура по реда на ЗОП. Обектът все още не е приет с Акт 16 от Възложителя.  Площадът не се е срутвал. За  станалите някакви   неблагополучия  по  строителството на площада – паднал цветарник, Общината не носи отговорност и не  е  понесла  никаква  щета от този случай. Отговорностите   и евентуално вредите по време на строителните дейности са изцяло  за избрания строител, без  общината, в качеството си на възложител да носи отговорност.

        

II.           По отношение на автомобила :

С Решение № 42/Протокол №ОбС-04/10.02.2020  година Общински Съвет – Якоруда, дава съгласие за закупуване на нов автомобил за нуждите на Община Якоруда при условия на финансов лизинг или в брой и упълномощава Кмета на Общината да предприеме последващи действия и открие процедура по обществена поръчка за закупуването на нов автомобил.

 След законосъобразно проведена процедура по реда  на ЗОП Община Якоруда сключва договор № 08.00-471/16.07.2020  с „Порше лизинг БГ“ ЕООД  за доставка на автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, при условията на финансов лизинг. Договорите са публикувани на интернет сайта на Община Якоруда и на сайта на Агенцията по обществени поръчки.

            Друга такава манипулативна и тенденциозна статия е публикувана на 23.12.2020 година, пак същия автор, със заглавие „Съветниците от Якоруда си вдигат с 50% хонорарите с мотив „пандемия“, новата председателка с  1000 лв. без работно време, заместничката й взема по 600 лв. за 2 часа на ден“. Статията е написано отново от журналистката Ваня Симеонова и изцяло в нейния манипулативен и изкривен смисъл. Всички знаем какво Решение сме гласували и че увеличението на хонорарите не е бил с мотив „пандемия“. Мотивът пандемия е използван единствено в мотивите по отношение на работното време на Председателя на Общински съвет  – Якоруда, който не е, както се изразява авторката във фалшивото заглавие на статията „БЕЗ РАБОТНО ВРЕМЕ“, а е с „нерегламентирано и ненормирано работно време“, което значи, че тя може да работи и 2,3,4,5,6,7 и т.н. часове.

        

            ДЪРЖИМ ДА ОТБЕЛЕЖИМ, ЧЕ ОБЩИНА ЯКОРУДА НЕ Е ИЗВЪРШВАЛА НИКАКВИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ, НЕ Е ПРОДАВАЛА НИТО ЕДИН КВАДРАТЕН МЕТЪР ОТ ВЪПРОСНАТА СГРАДА /БИВША ПОЛИКЛИНИКА/ И ИМОТА, В КОЙТО Е ИЗГРАДЕНА. ВСИЧКО СЕ ПОЛЗВА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ЛИЧНИ ЛЕКАРИ, СТОМАТОЛОЗИ И ЛАБОРАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАД ЯКОРУДА И СЪСТАВНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

          СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТНОСНО АВТОМОБИЛА И ПЛОЩАДА: ОБЩИНАТА НЕ Е ЗАКУПУВАЛА ИЛИ ПОРЪЧВАЛА СКЪПИ ЛУКСОЗНИ АВТОМОБИЛИ И НЯМА КАК ДА СЕ СРУТИ НЕЩО, КОЕТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЗАВЪРШЕНО.

            ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА, СА СЛЕД РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЯКОРУДА.

            ВЪПРОСНИТЕ СТАТИИ НА МЕДИЯТА НЕ СЪДЪРЖАТ НИТО ЕДНО ВЯРНО ТВЪРДЕНИЕ, КАТО ИНФОРМАЦИЯТА Е ПОДНЕСЕНА ПРЕДНАМЕРЕНО И С ЦЕЛ КОМПРОМЕНТИРАНЕ И УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ.

             ДО ДЕН ДНЕШЕН НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЯКОРУДА НЕ МУ СЕ Е НАЛАГАЛО ДА КОМЕНТИРА ИЗМИСЛИЦИ, НО ТЕЗИ ЛЪЖИ ВЕЧЕ МИНАВАТ ВСЯКАКВИ ГРАНИЦИ. ФАЛШИВИТЕ ПОРЪЧКОВИ НОВИНИ СЕ ПУБЛИКУВАТ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО С ЦЕЛ ЗА НАГНЕТЯВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ И ИЗВЛИЧАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ДИВИДЕНТИ, ЧРЕЗ НАБЕЖДАВАНЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ.

 

  

Д-Р ЗОЛЕЙКА ИЛАНСКА………………..

                              /ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС – ЯКОРУДА/

COMMENTS

WORDPRESS: 0