Вижте кой може да кандидатства за компенсации по схемата 60:40

Държавната хазна ще плаща 60% от заплатите на фирми, които са спрели изцяло или частично дейността си заради извънредното положение.

Държавната хазна ще плаща 60% от заплатите на фирми, които са спрели изцяло или частично дейността си заради извънредното положение. Постановлението на Министерски съвет към закона за извънредното положение трябва да бъде гласувано до дни, съобщава „Труд“.
Агенция „Блиц“ представя най-важното, което трябва да знаят работодателите:
За изплащане на компенсации по схемата 60:40 могат да кандидатстват:
 – местни физически или юридически лица и чуждестранни фирми с дейност в страната
 – заявяват изплащане на компенсации за работници, наети в определените от правителството сектори – нямат задължения за данъци и осигуровки
 – не са обявени в несъстоятелност и не са в производство по несъстоятелност
 – запазят заетостта на лицата, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени сумите
 – не прекратят трудови договори на работници на основание чл.328, ал.1, т.2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им изплащат компенсации – нямат нарушение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност за период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.
Какво трябва да направи работодателят:
1. Работодателят представя, включително и по електронен път, в дирекция „Бюро по труда“ заявление за изплащане на компенсации по утвърден образец.
2. Към заявлението се прилагат:
• заповед на работодателя за преустановяване на работа по чл.120в от Кодекса на труда (При извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение)
• списък на работниците, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (трите имена, ЕГН, ЛНЧ, Служебен номер от НАП)
• декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя (с IBAN)
3. Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, разглежда представените документи в срок до 7 работни дни и извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на компенсации.
4. Проверката се прави по служебен ред по данни от НАП и ИА „Главна инспекция по труда“.
5. Комисията взема решение за съответствие или несъответствие на работодателя с критериите за изплащане на компенсации.
6. В 7-дневния срок директорът на дирекция „Бюро по труда” изпраща в АЗ списък на работодателите, които отговарят на критериите за изплащане на компенсации.
7. Агенцията по заетостта изпраща онлайн на НОИ обобщена информация.
8. Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите за решението на Комисията в срок до 2 работни дни от датата на решението.
9. НОИ изплаща на работодателите компенсациите въз основа на обобщената информация от АЗ.
10. В случай на възстановяване на работа през периода на изплащане на компенсациите, работодателят уведомява писмено АЗ в срок от 3 работни дни от датата на заповедта за възстановяване на работа.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0